Lokata Pierwszy Kapitał w PKO

Pierwszy Kapitał to lokata długoterminowa o oprocentowaniu zmiennym. Stworzono ją dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 12 lat, którzy chcą w przyszłości zapewnić swoim pociechom zabezpieczenie finansowe (studia, pierwszy samochód, wkład własny do kredytu mieszkaniowego itp.). Lokatę można założyć na dziecko (w umowie podajemy dane dziecka – ono figuruje jako posiadacz depozytu). Rodzic lub prawny opiekun występuje, jako pełnomocnik zarządzający lokatą.

Do wyboru jest pięć programów oszczędzania różniących się od siebie wysokością miesięcznej składki. Lokata oprocentowana jest w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M. PKO Bank Polski przewiduje premie odsetkowe dla osób chcących odłożyć więcej (premia przysługuje po osiągnięciu wymaganego salda).


Programy oszczędzania

Lokata Pierwszy Kapitał to 5 programów oszczędzania (patrz Tabela 1).

Tabela 1. Programy oszczędzania dostępne w ofercie Pierwszy Kapitał

Wybrany program oszczędzania Pierwsza wpłata w zł Dopłata w zł
Program 100 100 100
Program 200 200 200
Program 300 300 300
Program 400 400 400
Program 500 500 500

Poszczególne programy różnią się wysokością miesięcznej wpłaty, oraz minimalnej i maksymalnej dopłaty. Wybierając konkretny program klient zobowiązuje się co miesiąc wpłacać na lokatę zadeklarowaną kwotę. W każdym miesiącu klient może dokonać dwóch wpłat. Do lokaty przypisany jest rachunek bankowy w PKO Banku Polskim. To właśnie z rachunku powiązanego dokonywane mogą być (tylko i wyłącznie) wpłaty na lokatę. Oznacza to, że wpłaty bezpośrednio na lokatę mogą być wykonywane jedynie w formie bezgotówkowej. Raz wybranego programu, nie można już zmienić w czasie trwania umowy. Każdy klient ma prawo do założenia 5 lokat, po jednej w każdym programie.

Ile można zaoszczędzić?

Wszystko zależy od wybranego programu, ewentualnych dopłat i tego czy klient regularnie będzie spełniał warunki premii odsetkowej. Poniżej przedstawiono ilustrację jak wyglądać może maksymalny kapitał (bez odsetek podstawowych i premii odsetkowej), w zależności od wybranego programu oszczędzania i tego czy klient wpłaca tylko kwotę zadeklarowaną w umowie (Wykres 1), czy dokonuje regularnie dodatkowych dopłat (Wykres 2). Wykresy ilustrują sytuację dla maksymalnego dwunastoletniego okresu trwania depozytu.

wykres11

Wykres 1. Maksymalny kapitał (bez odsetek) zgromadzony po 12 latach dla wpłaty zadeklarowanej w umowie z PKO Bankiem Polskim.

wykres22

Wykres 2. Maksymalny kapitał (bez odsetek) zgromadzony po 12 latach dla wpłaty zadeklarowanej w umowie z PKO Bankiem Polskim wraz z regularną możliwą dopłatą wynikającą z wybranego programu.

Oprocentowanie

Wszystkie środki zgromadzone na lokacie oprocentowane są zgodnie ze zmienną stopą procentową równą stawce referencyjnej WIBOR 3M (średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową, po której banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom na okres 3 miesięcy) ustaloną w stosunku rocznym. Oznacza to, że oprocentowanie lokaty będzie zmieniało się co kwartał. Stawka oprocentowania obowiązująca w danym kwartale określana jest w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału.

Premia odsetkowa

Oprocentowanie kapitału może być powiększone o premię odsetkową (Tabele 2).

Tabela 2. Wartość premii odsetkowej w zależności od wybranego programu oszczędzania.

Program oszczędzania Wysokość premii w stosunku rocznym
Program 100 0,10%
Program 200 0,20%
Program 300 0,30%
Program 400 0,40%
Program 500 0,50%

Przykładową wartość oprocentowania powiększonego o premię odsetkową przedstawiono poniżej (Tabela 3).

Tabela 3. Przykładowe oprocentowanie po uwzględnieniu premii odsetkowej.

Wybrany program oszczędzania WIBOR3M na dzień 27 09 2013 Premia odsetkowa Oprocentowanie w
skali roku po
uwzględnieniu
premii odsetkowej
Program 100 2,67% 0,10% 2,77%
Program 200 2,67% 0,20% 2,87%
Program 300 2,67% 0,30% 2,97%
Program 400 2,67% 0,40% 3,07%
Program 500 2,67% 0,50% 3,17%

Warunkiem uzyskania premii odsetkowej jest zgromadzenie na lokacie środków pieniężnych o wartości równej lub większej od wymaganego salda premii odsetkowej. Wymagane saldo odsetkowe równe jest iloczynowi zadeklarowanej comiesięcznej wpłaty na lokatę, zgodnej z wybranym programem oraz danego podokresu (jednomiesięcznego okresu oszczędzania, nie koniecznie pokrywającego się z miesiącem kalendarzowym). Przykładowo: dla Programu 300 w 10 miesiącu oszczędzania minimalne saldo odsetkowe jest równe 3 tysiące złotych.

Jeżeli właściciel lokaty nie zgromadzi wymaganego salda w danym miesiącu oszczędzania, oprocentowanie stosowane do naliczania odsetek w danym miesiącu będzie równe stawce referencyjnej WIBOR 3M obowiązującej w danym momencie. Mimo iż klient zobowiązuje się do regularnych wpłat (zasilania konta powiązanego z lokatą, z którego na mocy zlecenia stałego bank pobiera kwotę podstawową zgodnie z wybranym programem oszczędzania), brak wpłaty w danym podokresie (miesiącu oszczędzania) nie skutkuje karami finansowymi. Traci po prostu możliwość uzyskania premii odsetkowej.

Kapitalizacja odsetek

Pierwsza kapitalizacja odsetek następuje po 24 miesiącach oszczędzania. Kolejne kapitalizacje następują co 6 miesięcy oszczędzania. Klient może zrezygnować z kapitalizacji odsetek. W takim wypadku odsetki będą przekazywane na rachunek powiązany z lokatą. Poza ewentualnym przelewaniem odsetek na konto powiązane z depozytem, nie ma możliwości wcześniejszej wypłaty środków (przed upływem zapisanego w umowie terminu). Wyjątkiem są tu przypadki przewidziane przez prawo, czyli np. wypłata kosztów pogrzebu. Przychód z odsetek objęty jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych obliczanym według zasad określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu jego wypłaty (przychodu) bądź postawienia do dyspozycji.

Wypowiedzenie umowy

Prawo do wypowiedzenia umowy ma zarówno posiadacz lokaty jak i bank. Posiadacz lokaty może w każdym momencie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny swojej decyzji. PKO Bank Polski może wypowiedzieć umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, gdy:

  • Posiadacz naruszy postanowienia wynikające z umowy lub regulaminu.
  • Posiadacz udzieli informacji niezgodnych z prawdą uniemożliwiających dalszego prowadzenia rachunku lokaty.

W przypadku przedwczesnej likwidacji lokaty wypłata środków pieniężnych nastąpi w formie bezgotówkowej na rachunek powiązany z lokatą Pierwszy Kapitał.

Zakończenie umowy w przewidzianym terminie

Po zakończeniu umowy pieniądze wraz z ewentualnymi odsetkami (jeżeli klient wcześniej nie zastrzegł przekazywania odsetek na rachunek powiązany) przekazane będą na rachunek powiązany z lokatą w formie bezgotówkowej.

Opłaty i prowizje

Za wszystkie usługi świadczone przez bank w ramach obsługi rachunku lokaty Pierwszy Kapitał pobierane są prowizje i opłaty bankowe zgodnie z aktualną “Taryfą prowizji i opłat” PKO Banku Polskiego.

Bezpłatne jest:

  • Założenie lokaty
  • Prowadzenie lokaty
  • Likwidacja lokaty
  • Rejestr i realizacja zlecenia stałego w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego

Gwarancje BGK

Środki zgromadzone na lokacie Pierwszy Kapitał gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię