Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana to jeden z kilku dostępnych na rynku produktów strukturyzowanych, czyli instrument finansowy złożony z przynajmniej dwóch prostszych instrumentów (np. lokata bankowa w połączeniu z inwestycją w fundusz akcyjny). Zasadniczą cechą lokaty strukturyzowanej (produktu strukturyzowanego) jest połączenie instrumentów ryzykownych, ale dających szansę na wysoki zysk z instrumentami bezpiecznymi mającym zapewnić zwrot zainwestowanego kapitału.

W skład produktu strukturyzowanego wchodzą:


 • część bezpieczna – bezpieczny produkt finansowy, zapewniający zwrot włożonego kapitału po zakończeniu inwestycji. Może to być tradycyjna lokata terminowa, obligacje, itp.
 • część ryzykowna – instrumenty pochodne mogące przynieść duży zysk, ale nacechowane wysokim stopniem ryzyka niepowodzenia inwestycji. Mogą to być np. akcje spółek giełdowych, opcje, itp.

Rodzaje produktów strukturyzowanych:

 • lokaty strukturyzowane
 • obligacje strukturyzowane
 • certyfikaty strukturyzowane
 • ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane (umowy ubezpieczenia na życie)
 • fundusze inwestycyjne

Podstawowe cechy lokaty strukturyzowanej:
 • powiązanie zysku osiągniętego przez instrumenty obarczone wysokim ryzykiem z zabezpieczeniem kapitału przez produkty obarczone niskim ryzykiem
 • zabezpieczenie może obejmować część lub całość kapitału
 • gwarancja kapitału na określonym poziomie podanym przez instytucję oferującą lokatę strukturyzowaną
 • możliwość inwestowania w szeroki zakres aktywów jednocześnie
 • z góry określony czas subskrypcji produktu – podmiot oferujący produkt podaje okres, w którym zainteresowani klienci mogą go nabyć (zwykle jest to kilka tygodni)
 • z góry określony czas trwania inwestycji – podmiot oferujący produkt podaje dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
 • wzór, według którego będzie obliczany zysk (premia) na zakończenie inwestycji – podmiot oferujący produkt strukturyzowany podaje w umowie wzór, według którego będzie obliczany zysk/premia z inwestycji
 • wskaźnik partycypacji – stały element wzoru używanego do wyliczania zysku. Podany jest, podobnie jak wzór, w umowie produktu strukturyzowanego
 • określone ryzyko – klient wie ile otrzyma w najgorszym wypadku, jeżeli inwestycja się nie powiedzie
 • brak możliwości zmiany strategii inwestycyjnej w trakcie trwania inwestycji
 • długoterminowość produktu – specyfika inwestycji (czas potrzebny na wypracowanie środków mających zabezpieczyć ewentualne straty kapitału w ryzykownych inwestycjach) sprawia, że lokaty strukturyzowane to zazwyczaj produkty przewidziane na kilka lat (często minimum 2 lata)

W zależności od konstrukcji lokaty strukturyzowanej możemy wyróżnić dwa zasadnicze jej typy:

 • Lokata strukturyzowana z gwarancją ochrony całości kapitału – inwestor ma prawo do udziału w zyskach, które generuje wbudowany w lokatę wskaźnik rynkowy przy jednoczesnej gwarancji zwrotu 100% zainwestowanego kapitału po zakończeniu inwestycji
 • Lokata strukturyzowana z częściową gwarancją ochrony kapitału – inwestor ma prawo do udziału w zyskach, które generuje wbudowany w lokatę wskaźnik rynkowy przy jednoczesnej gwarancji zwrotu części zainwestowanego kapitału po zakończeniu inwestycji. Inwestor zna ryzyko i wie ile maksymalnie może stracić

Podatek od lokat strukturyzowanych

Lokata strukturyzowana opodatkowana jest, podobnie jak inne produkty finansowe, podatkiem od zysków kapitałowych na poziomie 19%. W przypadku niektórych produktów strukturyzowanych można ten podatek ominąć (produkty strukturyzowane z ubezpieczeniem na życie i dożycie).

Produkty strukturyzowane mogą być oferowane przez:
 • banki (lokaty strukturyzowane)
 • fundusze inwestycyjne
 • domy maklerskie
 • zakłady ubezpieczeniowe

Opłaty i koszty struktury

Przed wyborem konkretnej lokaty strukturyzowanej należy dokładnie zapoznać się z umową i ustalić jakie opłaty wiążą się z danym produktem. Ich wysokość może mieć wpływ na wysokość kapitału objętego gwarancją zwrotu po zakończeniu inwestycji. Należy ustalić czy gwarancja obejmuje całość wpłaconego kapitału czy dopiero kapitał pomniejszony o opłaty manipulacyjne, prowizje itp.

Warto pamiętać również o opłatach związanych ze wcześniejszą likwidacją lokaty (opłaty likwidacyjne, transakcyjne, administracyjne, itp.). Ponadto gwarancja zwrotu kapitału (całości lub części) obowiązuje często tylko w przypadku zakończenia inwestycji w terminie. Jeżeli klient wycofa środki wcześniej może takową gwarancję utracić. To również należy sprawdzić przed podpisaniem umowy.

Przy inwestycjach długoterminowych duże znaczenie ma także inflacja. Nawet w przypadku, gdy po zakończeniu inwestycji nie uda się nic zyskać, a bank zwróci klientowi 100% zainwestowanego kapitału to i tak otrzymane środki będą miały mniejszą realną wartość.

Zalety lokaty strukturyzowanej:
 • możliwość wypracowania większego zysku niż w przypadku tradycyjnych lokat terminowych
 • gwarancja kapitału (całkowita lub częściowa)
 • zdefiniowana maksymalna strata na inwestycji

Wady lokaty strukturyzowanej:
 • brak gwarancji zysku
 • możliwość utraty części zainwestowanego kapitału (przy gwarancji częściowej ochrony kapitału)
 • produkt długoterminowy – konieczność zamrożenia kapitału na długi okres (przeważnie kilka lat)
 • koszty wyjścia z inwestycji przed czasem

Reasumując. Lokaty strukturyzowane są ciekawą alternatywą dla standardowych lokat bankowych. Inwestycję w tego typu instrument finansowy powinny rozważyć przede wszystkim osoby, które mogą pozwolić sobie na długoterminowe oszczędzanie, liczą na wyższy zwrot z inwestycji niż na zwykłej lokacie akceptując niewielkie ryzyko, a jednocześnie dopuszczają zakończenie inwestycji bez zysków. Szczególnie radzimy zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi opłatami i prowizjami, przedmiotem inwestycji oraz sposobem kalkulacji zysku.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię