Lokata terminowa

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i ogólnych form lokat jest lokata terminowa. Mówiąc w skrócie jest to umowa pomiędzy klientem, a określonym bankiem dotycząca lokowania środków pieniężnych, która zawierana jest na określony czas. Zgodnie z umową bank zobowiązuje się wypłacić środki zdeponowane, czyli kapitał z wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

Lokaty terminowe możemy z grubsza podzielić na lokaty odnawialne i nieodnawialne. Długość trwania lokaty jak i inne jej parametry takie jak oprocentowanie zależą do danego banku i stanowią element oferty banku, którą klient może zarówno przyjąć jak i odrzucić. Zgodnie z prawem jednak bank po podpisaniu z klientem umowy jest zobowiązany do przechowywania powierzonych mu pieniędzy oraz wypłaty należnych klientowi odsetek.


Jeżeli chodzi o czas trwania lokat to jak to już było wspomniane banki mogą ustalić terminy dowolnie jednak najczęściej spotykane są lokaty na 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy. Istnieje również możliwość negocjowania indywidualnych warunków umowy o lokatę bankową. Tego typu praktyki dotyczą jednak klientów, którzy mają do dyspozycji największy kapitał.

Mimo, że umowa jest zawierana na czas określony istnieje możliwość wcześniejszego wycofania zdeponowanych środków. Może się to jednak wiązać z częściową lub całkowitą utratą zysku w postaci naliczonych odsetek. Na koniec warto jeszcze wrócić na chwilę do tematu lokat nieodnawialnych i odnawialnych. W pierwszym przypadku po upływie czasu trwania lokata jest likwidowana, a całość środków finansowych, czyli kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest właścicielowi lokaty lub osobie wskazanej przez właściciela.

W przypadku lokaty odnawialnej po upływie określonego czasu lokata może być zlikwidowana, ale w sytuacji, gdy klient nie wyraża takiej chęci jest ona przedłużana na kolejny okres (zwykle taki sam jak poprzednio). W takiej sytuacji zgromadzone odsetki ulegają kapitalizacji, czyli dopisywane są do pierwotnego kapitału. Dzięki temu zwiększa się kapitał, który zarabia dla właściciela w kolejnym okresie.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię