Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w skrócie BFG jest instytucją gwarantującą depozyty banków w Polsce. Poza tym zajmuje się działalnością pomocową w stosunku do banków zagrożonych upadłością. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy ustawy z 14 grudnia 1994 roku.

Podstawowe zadania funduszu to:


 • zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku upadłości banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów
 • udzielanie pomocy bankom, które znalazły się w sytuacji utraty wypłacalności i podejmują samodzielną sanację
 • wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z mocniejszymi jednostkami bankowymi
 • gromadzenie i analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania, w tym opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego

Fundusz jest to instytucja zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Podstawowymi źródłami finansowania BFG są:

 • opłaty roczne wnoszone przez banki objęte systemem gwarantowania
 • kwoty przekazane od Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych, które pochodzą od podmiotów objętych systemem gwarantowania, tworzonego w razie konieczności wypłat środków gwarantowanych
 • dochody z pożyczek udzielonych przez Fundusz
 • środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej
 • środki z dotacji udzielonych przez budżet państwa
 • środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski

Powstaje pytanie, co tak na prawdę gwarantuje Fundusz i jak takie gwarancje odnoszą się do pieniędzy, które klienci zgromadzili na różnego typu lokatach bankowych? Otóż Bankowy Fundusz Gwarancyjne zapewnia gwarancję wypłat środków zgromadzonych przez klientów banku. Limit gwarancji dla pojedynczego klienta wynosi 100 tys. euro. W przypadku kont wspólnych, czyli na przykład kont małżeńskich limit dotyczy każdego z współposiadaczy rachunku. Do wymienionego limitu gwarancja obejmuje 100% kwoty depozytu.

Przepisy prawne gwarantują wypłatę takowych środków z Funduszu w ciągu 20 dni roboczych. Ponadto pieniądze można odbierać wciągu pięciu lat od momentu zawieszenia działalności banku. Co ważne nie jest potrzebna decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości danego banku by BFG mógł zacząć wypłatę gwarantowanych depozytów. Warto również wspomnieć, że gwarancji podlegają zarówno depozyty złotówkowe jak i te w walutach obcych. Środki gwarantowane wypłacane są złotówkach. Reasumując w przypadku problemów finansowych banku, w którym mamy założoną lokatę lub inną formę depozytu i zawieszenia jego działalności otrzymamy zwrot ulokowanego kapitału z BFG.

Oprócz gwarancji BFG ma także określone zadania w ramach działalności pomocowej wynikające z potrzeby działania na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania klientów do systemu bankowego.

Do takich zadań zaliczamy:

 • udzielanie pomocy zwrotnej w postaci pożyczek, poręczeń i gwarancji, nabywanie wierzytelności banków zagrożonych niewypłacalnością
 • kontrola nad programem naprawczym banku oraz prawidłowością wykorzystania pomocy
 • określenie wysokości obowiązkowych rocznych wpłat wnoszonych przez banki na rzecz Funduszu
ranking lokat

Dodaj swoją opinię